THE VIETNAMESE ECONOMY


The Vietnamese Economy

Awakening the dormant dragon

nhatbook-The Vietnamese Economy_ Awakening the Dormant Dragon-Trần Nam Bình-2003

Author:  Trần Nam Bình,
 Phạm Đỗ Chí
 Publisher:  Routledge Curson
 Year:  2003
 Language:  English
 Type:  pdf


nhatbook-download

 


*

Bình luận