CUỘC CHIẾN VIỆT NAM 1945-1975, tập 1


Cuộc chiến Việt Nam 1945-1975, tập 1

Nhatbook-Cuộc chiến Việt Nam 1945-1975-2- Long Điền-2012

Biên soạn:  Long Điền
 Nxb:  N/A
 Năm:  2012
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Quyển sách này trích dẫn lời nhận định của các nhân vật lịch sử (gồm các nhân vật” người Việt Quốc Gia, người Việt Cộng Sản và các nhân sĩ Quốc tế) do các nhật ký, diễn văn hoặc các bài viết của chính nhân vật ấy (không dùng nhận định của người khác ghép cho nhân vật đó), người viest cỉ sưu tầm và trưng dẫn các tài liệu lịch sử từ nhiều phía và sau cùng tác giả tóm lược nhận định của các nhân vật lịch sử về Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975


*

Bình luận