YOU SAID WHAT?


You said what? Lies and Propaganda thoughout history

(Bạn nói gì? Lừa dối và tuyên truyền trong lịch sử)

nhatbook-You Said What__ Lies and Propaganda Throughout History-Bill Fawcett-2007

 Editor:  Bill Fawcett
 Publisher:  Harper Collins
 Year:  2007
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận