THE RISE AND FALL OF THE GREAT POWERS


The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000

(Sự trỗi dậy và suy tàn của các đại cường: biến chuyển kinh tế và mâu thuẫn quân sự từ 1500 – 2000)

nhatbook-The Rise and Fall of the Great Powers_ Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000-Paul Kenedy-1987

 Author:  Paul Kenedy
 Publisher:  Random House
 Year:  1987
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi