Nguyen Ai Quoc, the Comintern, and the Vietnamese Communist Movement 1919-1941


Nguyen Ai Quoc, the Comintern, and the Vietnamese Communist Movement 1919-1941

(Nguyễn Ái Quốc, Quốc tế Cộng Sản, và phong trào cộng sản Việt Nam 1919-1941)

Nguyen Ai Quoc, the Comintern, and the Vietnamese Communist Movement 1919-1941-Sophia Quinn-Judge-2001

 Author:  Sophie Quinn-Judge
 Publisher: University of London, 
 Year:  2001
 Language:  English
 Type:  pdf

Luận văn này là bước đầu để tác giả viết quyển Ho Chi Minh: The Missing Years

nhatbook-download


*

Bình luận