MATSUO BASHO, BẬC ĐẠI SƯ THƠ KAIKU


Mastuo Bashō, bậc đại sư thơ Haiku

Nhatbook-BaSho BacDaiSuHaiKu-Ueda Makoto

Tác giả:  Ueda Makoto, 
Nguyễn Nam Trân dịch
 Nxb:  Hồng Đức
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


Mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>

Bình luận