Kỹ thuật của dân tộc An Nam: bước khởi đầu của nhân học kỹ thuật


Kỹ thuật của dân tộc An Nam: bước khởi đầu của nhân học kỹ thuật

nhatbook-Kỹ thuật của dân tộc An Nam bước khởi đầu của nhân học kỹ thuật-Olivier Tessier-2008

Tác giả: Olivier Tessier, Philippe Le Failler
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi