Nghiên cứu cùng cộng đồng ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam


Nghiên cứu cùng cộng đồng ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

nhatbook-Nghiên cứu cùng cộng đồng Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam-2014

Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  N/A
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận