Tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam


Tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam
nhatbook-tàu Constitution của Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam-Nguyễn Đắc Xuân-2008

Tác giả:  Nguyễn Đắc Xuân
 Nguồn:  Hội thảo triều Nguyễn
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận