NHỮNG GIAI THOẠI VỀ TOÀN CẦU HÓA


Những giai thoại về toàn cầu hóa: phỏng vấn Noam Chomsky và Ha-Joon Chang

nhatbook-Giai thoại về Toàn cầu hoá-C.J. Polychroniou

Tác giả:  C.J. Polychroniou
 Nxb: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận