Khảo sát sơ lược về Cấu trúc Âm tiết Tiếng Việt vào thế kỷ 14-15 qua hai cứ liệu chữ Nôm


Khảo sát sơ lược về Cấu trúc Âm tiết Tiếng Việt vào thế kỷ 14-15 qua hai cứ liệu chữ Nôm

Tác giả:   Shimizu Masaaki
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Hội nhập của Phật Giáo vào nền văn hóa Việt Nam
Một số khảo sát về hệ thống sản sinh từ vựng trong tiếng Việt
Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay
Mối quan hệ giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam
Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi
Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Tục nhuộm răng đen: so sánh Việt Nam và Nhật Bản
Sắc thái Chăm trong văn hóa Việt Nam
Từ góc độ lịch sử góp vào việc quản lý và khai thác đất đai
Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liê...
Trần Thủ Độ (1194-1264) và nhân cách hành xử Việt Nam thời Trần
TRUYỆN KIỀU
Siam's and Vietnam's perceptions of their diplomatic relations in the pre-colonial period 1780-1850
Chữ viết Tiếng Việt: đặc điểm và một vài vấn đề
Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài

Bình luận