Sự tích Khai Sáng Thiên Hạ Đại Vương thời vua Hùng


Sự tích Khai Sáng Thiên Hạ Đại Vương thời vua Hùng

Truyền thuyết dân gian người Việt


Theo sự tích, về đời nhà Hùng, vua Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai là bà Âu Cơ đẻ ra mọt trăm con giai (ấy là thủy tổ nước Việt ta). Có một ngày vua Lạc Long Quân bảo vợ là bà Âu Cơ rằng: “Ta vốn là nòi giống rồng mà nàng là nòi giống tiên, Thế là thủy hỏa cùng khắc, ăn ở lâu dài với nhau không được, thì phải chia con ra. Vậy chia 50 người theo mẹ về núi, to người theo cha về bể, chỉ phong có một người con trưởng ở lại làm vua Kế vị, còn thời theo đức vua cha về bể, nhưng người con thứ tính lại thích ngao du trong thiên hạ, khi ngài đi đến trang Trà Lâm, Huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, quận Vũ Ninh, thấy nhân dân ở trang ấy đông đúc, phong cảnh thuần hậu, ngài lây làm thích, ngày liền tâu với đức vua cha (vua Lạc Long Quân) rằng: “Con đi chơi trong thiên hạ, thấy phong cảnh trang Trà Lâm đáng yêu, vậy con xin làm thần ở trang ấy”, đức vua cha bèn ưng thuận. Được độ hơn một năm thì trang Trà Lâm bị nước lên ngập lụt, có những loài thủy tộc rất nhiều, nhân dân trong làng đều tổng hại, tồi tự nhiên có một ông già lên miệng nói rằng: “Ta là con thứ hai vua Lạc Long Quân, trên đã tâu với thiên đình, dưới thừa lệnh của đức cua cha ta, đã phong ta làm thần ở trang này. Vậy nhân dân chúng bay phải lập miếu thờ ta thì mới yên ổn”.

Bấy giờ nhân dân đem việc ấy tâu lên vua Hùng Vương thì nhà vua bèn bảo cho dân một nghìn quan tiền, truyền phải lập miếu phụng sự và phong là Khai Sáng Thiên Hạ Đại Vương.

Từ ấy dân làng vẫn phụng sự đến bây giờ.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

để lại phản hồi