Sự tích vua bà Bến Nước và vua ông Cội Cây


Sự tích vua bà Bến Nước và vua ông Cội Cây

Truyền thuyết dân gian người Việt


Tương truyền, vào thời Duệ Vương nhà Hùng ở động Chung Sơn, quận Cửu Chân, Hoan Châu có vợ chồng phú ông tên gọi Lương Nhạc và Trần Thị Ái. Ông Lương tuổi đã gần năm mươi, bà Trần tuổi ngoại tứ tuần. Một hôm vợ chồng bàn với nhau rằng: Ở đời không có con nối đõi là tội đại bất hiếu, mới đem chia bớt tài sản để cứu giúp người khó khăn khốn cùng và đi cầu tự ở các chùa chiền miếu vũ.

Tới một buổi tối kia. vợ chồng nằm ở trong nhà vừa mơ màng chợp mắt, bỗng thấy có cậu bé đang từ ngọn cầy tụt xuống gốc trước sân, rồi bước tới bà Trần mà nói: “Ta là Sơn Nhạc Tư Tào, phụng mệnh Thiên đình giáng sinh xuống đầu thai làm con cho mẹ để đền đáp công tích nhân tích đức của cha mẹ”. Nghe chưa dứt lời thì chợt tỉnh giấc. và biết ngay đó là giấc mộng lành. Từ đấy, bà Trần mang thai rồi sinh ra một cậu con trai hệt như người trong mộng; nên bố mẹ mới đặt tên cho là Cội công.

Cội công khôn lớn, đi học thông mình. văn tài võ lược đều giỏl, được vua Duệ Vương trong dụng, phong làm tướng. Cội công xông pha trận mạc, đông chình tây thảo, đều lập nhiều chiến công. Gặp khi nước nhà có giặc Bắc Địch lai xâm lấn. Chúng cướp bóc tài nguyên vàng bạc châu báu, hãm hiếp phụ nữ, dân chúng lầm than, thế vô khả kháng. Vua lại sai Cội công làm tướng cầm quần ra trận.

Trong một trận đánh, khi Cội công xông vào giữa trận đang tả xung hữu đột bỗng gặp một nữ tướng dáng mạo đường đường, dung nghĩ lẫm lâm, phi ngựa múa kiểm, miệng hét lớn xông vào trận tiền đánh nhau với Cội công đến ba hiệp mà vẫn không phân thắng bại; bấy giờ đôi bên đều lui về bên quân mình. Cội công đàm luận với các tỳ tướng của mình răng, trước đây ta nghe Bác Địch không có nữ tướng, mà hôm nay viên nữ tướng cừ khôi này lại quát mắng ta rằng: “Các ngươi là người ngoại bang, dường xa vạn dặm đến để cướp nước Nam Việt của ta”. Nữ tướng kia cũng nghe được những lời mắng tương tự, hai tướng tư lự hồi lâu mới nhận ra là người mình.

Nữ tướng tự giới thiệu với Cội công: “Thiếp là Thủy thần giáng sinh, quán tại Cửu Chân quận. tên gọi nàng Bến, cha là Lương Sùng, mẹ là Trần Thị Hòa, vốn là người tu nhân tích đức, một đêm năm mơ, vào một ngày hè mẹ ra sông tắm, bắt được viên ngọc quý ở bến nước thì bỗng tỉnh giấc. Về sau đẻ ra thiếp, nên cha mẹ mới đặt cho thiếp là Bến nương tức nàng Bến”. Nghe tin Bắc địch tới xâm lược bờ cõi, thiếp tập hợp được hơn ngàn dũng sĩ, thiếp bèn cùng họ đi giết giặc cứu nước, may mà gặp tướng công.

Từ đây, hai tướng hiệp lực tấn công địch một trận quyết chiến. Giặc thua tan tác, kẻ chết, kẻ tháo chạy thục mạng về nước. Hai tướng thu hồi tất thảy tài sản quý giá của nhân dân mà trước đây chúng đã cướp. dâng lên Duệ Vương. Duệ Vương cả mừng, mở yến tiệc khao thưởng tướng sĩ.

Ngày khải hoàn, Cội công và Bến nương về tới địa đầu trang Minh Lương (tức Mỹ Lương), huyện Diên Hà, phủ Tân Hưng. đã thấy hương án, cỗ bàn, thịt xôi, bày la hệt, phụ lão nhân dân đứng chật bên đường chào mừng, xin làm thân tử.

Về sau, vua thấy tấm lòng nhân dân nơi đây quyến luyến nhị vị tướng như vậy, nên vua cũng phong thực ấp cho họ tại đây, để lúc sống thì hưởng lộc, khi chết hưởng thần do dân hương khói thờ cúng muôn đời. Nhà vua lại phong cho Bến nương là Đài Vàng Bên Nước Ủy linh Đại vương. Cội công là Đài Vàng Cội Cây Uy hình Đại vương.

Lại chuẩn cho trang Minh Lương tôn thờ:

– Đức Vua bà là Quốc vương Thanh Lãng Đài Vàng Bến Nước Uy lình Đại vương.

– Đức Vua ông là Quốc vương Thanh Lãng Đài Vàng Cội Cây Ủy linh Đại vương.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

Bình luận