[Great books of the Western world-30] FRANCIS BACON


Great books of the Western world, vol.30

Francis Bacon : Advancement of Learning, Novum Organum, New Atlantis

nhatbook-Great books of the Western world, vol. 30-1952

 Editor:  Robert M. Hutchins
Publisher:  Encylopedia Britannica
 Year:  1952
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


Giới thiệu bộ sách trên Wiki: <LINK>

Các tập khác trên Nhatbook: <LINK>


*

Bình luận