Sự tích hai vị thiên thần và hai vị thủy thần triều Hùng Duệ Vương


Sự tích hai vị thiên thần và hai vị thủy thần triều Hùng Duệ Vương

Truyền thuyết dân gian người Việt


Tục truyền, người em thứ 8 của Hùng Duệ Vương tên là Hùng Khoan công, làm Hộ chúa đạo Tuyên Quang, cùng vợ Định Thị Báo (người Châu Lạng đạo Kinh Bắc) đang nằm chơi trên thạch bàn ở vườn hoa, bỗng mơ màng thấy có chiếc thang mây lao thẳng từ trên trời xuống. Khoan công liền dắt tay vợ cùng leo lên cao, đột nhiên gặp một ông lão râu tóc bạc phơ dắt hai trẻ thanh đồng đưa cho Khoan, rồi cùng ngồi lên thạch bàn mà hai đứa trẻ đứng hầu ở hai bên. Ông lão chỉ vào hai đứa trẻ mà nói rằng: “Một vị là Thiên Quan, một vị là Đài Vàng, vâng mệnh Thiên đình đầu thai làm con nhà ngươi để giúp nước. Nhưng tới ngày sinh ngươi phải gấp đưa Đình thị về kinh, tâu vua lập đàn cầu đảo thì mới có thể được mẹ tròn con vuông”.

Sau lúc Khoan công bừng giấc, bèn viết sớ tâu hết với vua. Vụa sai lập một ngôi cung sở để vợ chồng ngày đêm dâng hương thắp đèn và để biển: Cung sở thiên thần giáng sinh. Từ đó bà Đinh thị có thai. tới ngày mùng 6 tháng 3 năm Giáp Thìn khi sắp lâm bồn, vua lệnh đưa vào cung sở, còn mình thân làm lễ cầu đảo, mãi tới giờ Dần ngày mùng 8 tháng 3 thì sinh ra một bọc hai trai. Đương khi sinh, trên không trung có một tràng 10 tiếng nổ vang động, tới trăm ngày thì hai đứa con trai biết nói, biết tự đi lại vui chơi mà ở bất cứ chỗ nào cũng đều có đám mây hồng bốc lên che chở.

Vương y theo mộng mà đặt tên cho là Thiên Quan và Đài Vàng. Hai vị thân cao 8 thước, sức địch vạn người. Tới năm 18 tuổi khi có giặc phương Bắc sang xâm lược, Vương triệu hai vị tới mà bảo: “Nay có giặc Bắc sang xâm lược, tình thế nguy ngập một sớm một chiều, hai khanh hãy tận tâm vì nước mà làm chỗ dựa cho trẫm”. Hai vị tâu thưa: “Lũ giặc đó. bọn thân chẳng ngại gì, nếu có thủy thần nữ thần xuất thế thì chỉ đánh một trận là đẹp yên thôi”. Lúc bấy giờ hai vị tiễn quân đến đất, Sơn Nam, bỗng thấy một cánh quân mà Chủ tướng thân cao 8 thước và một nữ tướng tuổi chừng đôi tám, dẫn quân chặn ngang đường. Thấy xuất hiện hai tướng, nghĩ rằng đó là quân giặc nên hai bền đánh nhau liền ba hiệp mà không phân thắng bại.

Khi ấy ai nấy tự rút về đồn doanh của mình. Còn hai vị nam tướng nữ tướng kia, ngẫm nghĩ hồi lâu thì mới biết đó là các tướng của triều đình, mới ướm hỏi rằng: “Hai vị có phải là thiên thân giáng sinh của triều Hùng chăng?”. Hai vị dáp: “Đúng”. “Nhưng khanh là người nào chứ?”. Đáp: “Bọn tôi là Thủy thần giáng sinh: một người tên là Minh công, một tên goi Lan nương, người trại Việt Tỉnh đạo Kinh Bắc. Cha họ Trần, mẹ Đào Thị Lương nằm mơ đến động tiên ở Phù Đống lấy được một chiếc sừng ngọc tê, một cây kim tiên, mẹ ứng mộng mà có thai, rồi sinh một bọc hai người. Đến năm 20 tuổi làm Tù trưởng của bản triều. Nay nghe có giặc phương Bắc tới xầm phạm, bèn mới xuất hiện để giúp nước”.

Nghe rổi mọi người đều phá lên cười ha hà. Quả đúng là trời xui khiến nên vậy. Bèn kết thành anh em. Vua bái hai vị Thủy thần làm Thủy bộ Chưởng vào Tướng quân. Ngay hôm ấy chia đường thủy bộ cùng tiến quân tập kích đại phá giặc Bắc, chém vô số thủ cấp giặc. Bấy giờ giặc đều đã dẹp yên. Trải qua thời gian ba năm, bốn vị đã cùng chu du sơn thủy.

Trong khi hai Thủy thần vừa tới cửa biên Bà Đa bỗng thấy trời tối mù mịt. gió cuỗn sóng sôi ầm ào, giao long ngao rùa hội chầu hướng về thuyền rồng. Bấy giờ nhị vị Thủy thần đều hóa cá. Còn nhị vị Thiên thần di tới núi Mục Tĩnh thì trời đất bỗng tối đen mờ mịt, hổ báo tê tượng đều chầu hướng về nhị vị Thiên thần, nhị vị cùng hóa đi trong đám cuồng phong mịt mùng ấy.

Nhân dân thương tiếc và nhớ ơn, bèn tu sửa hành cung mà Tứ vị đã dựng lên thời các vị đi ngao du sơn thủy ngày trước thành nơi đền miếu để hương khói muôn ngàn năm về sau.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

Bình luận