Truyện tích Đức Thánh Mẫu thời Hùng Vương


Truyện tích Đức Thánh Mẫu thời Hùng Vương

Truyền thuyết dân gian người Việt


Theo sự tích, đức Thánh Mẫu là người ở làng, lấy quan Bộ chưởng tỉnh Hải Dương, hai ông bà vào chùa Hương Tích cầu tự, khi ra về, còn nghỉ ở thị trấn Bạch Kiều, nằm mộng thấy thần báo rằng:

– Lòng chí thành của các ngươi ta đã tâu với Thượng đế. Ngài hứa cho hai viên Thủy thần đầu thai làm các con ngươi, để giúp nhà, giúp nước.

Khi về, đức Thánh Mẫu đã có thai thì quan Bộ chưởng mất. Ngài thương tiếc đóng thuyền ở dưới sông ăn chay cầu Phật, mãn kì mưỡi tháng sinh ra hai quả trứng. Ngài nói rằng:

– Đã có lòng cầu đảo mà người chẳng cho con lại sinh ra tai quái.

Ngài tức giận, vất cả xuống sông. Nhưng chẳng qua việc trời, ngài đi đánh lưới ngày nào cũng chỉ thây hai quả trứng mà cá không được. Ngài giận lấy lửa đốt không cháy, búa bổ không tan, lấy làm cùng nhẽ, bèn khấn rằng:

– Có phải vị hào linh thiêng phù hộ cho tôi ngày nay đánh được nhiều cá, thì tôi thờ.

Quá nhiên như ý, ngài đem hai qủa trứng về thờ, cùng cả bà chị về cung dưỡng, thời vẫn thấy có đầm mây che ở nơi thờ hai quả trứng. Đến ngày 28 tháng 6, thấy mất hai qua trứng, cùng bà chị cũng không thấy nữa. Ngài trông theo đám mây đi tìm về đến làng, tức là Chỉ Trụ, thấy chị cùng hai quả trứng đều ở đấy. Ngay ngày hôm ấy, thấy hai quả trứng cùng phát ra một tiếng như sấm sét rồi sinh ra hai vị, ở bàn tay tả có thích hai chữ sắc mệnh. Đức Thánh Đệ Nhị tay dài quá gối. Hai vị đều dung mạo khác thường. Nhân dân cùng thân cựu thấy thể làm sớ tâu vua.

Vua truyền rằng:

– Đấy là dòng dõi của nhà ta.

Bèn khiến triều thần sa giá đến tận làng, tức là làng Chi Trụ, bắt dân làm sinh từ, xong rồi rước cả đức Thánh Mẫu cùng hai vị về kinh nuôi dưỡng, học tập. Vua đặt tên đức Thánh Cả là Hùng Hựu, đức Thánh Đệ Nhị là Hùng Chí. Đến năm 21 tuổi cả hai vị đều văn vũ toàn tài. Đức Thánh Cả cao 13 thước, vua phong làm Thống chương đô xuyên sĩ Đại tướng quân. Đức Thánh Đệ Nhị cao 9 thước, vua phong làm Đốc lĩnh lang chu chính ngự thủy đạo Đại tướng quân. Đời vua Duệ Vương, phải Thục bình tiến loạn, vua lại phong cho đức Thánh Ca làm Chấn quốc uy lĩnh Đại tướng quân, đức Thánh Đệ Nhị làm Trung tiết anh hùng nguyên suý Đại tướng quân, cùng di dẹp giặc Thục. Hai vị đều được thành công, về kinh thành bái tạ.

Đến ngày 10 tháng 3, đức Thánh Mẫu xin vua đi du lịch, lên đến Việt Trì, Bạch Hạc thấy trời đất chuyển động, tự nhiên hóa mất. Thị nữ theo ngài thấy thế về tâu. Vua truyền hai đức Thánh cùng bách quan đến sứ hóa ấy làm lễ lập đền thờ. Xong việc hiếu đã yên, hai đức Thánh lại xin vua đi ngoạn du phong cảnh. trải xem núi sông. Khi đi qua sông Nhĩ Hà về đến địa phận An Vệ. thấy chuyển động trời đất, đức Thánh Đệ Nhị hóa ra hắc xà tự nhiên biến mất, tức là ngày 12 tháng 5, đức Thánh Cả đến bên Chị Trụ thời cũng hóa ra bạch xà tự nhiên biến mất, tức là ngày 13 tháng 5. Bấy giờ binh sĩ cùng nhân dân làm biểu tấu. vua thấy sớ lấy làm lạ. Vua bèn khiến đình thần ra nơi hóa lập đền làm lễ viết thần hiệu cho dân phụng sự. Đức Thánh Mẫu thần hiệu sắc phong đức vua bà Trần Tuyên Nương công chúa Thủy Tề Long Vương; đức Thánh Cả thần hiệu sắc phong Thiện chính đức thần thông cảm ứng Chấn quốc uy linh uông hưu Đại vương; đức Thánh Đệ Nhị sắc phong Bản quốc chí linh thông cư an vệ xã chung tiết anh hùng Đại vương. Đình thần về triểu tâu, vua lại bao phong Nhất môn mẫu tử Thượng đẳng thần Dữ quốc đồng hưu, Vĩnh Vi hằng thức.

Do sự tích các ngài có sách có sắc phong hiện còn 7 đạo.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

Bình luận