Sự tích Hồng Liệt Đại Vương thời vua Hùng


Sự tích Hồng Liệt Đại Vương thời vua Hùng

Truyền thuyết dân gian người Việt


Sự tích ngài: “Ngọc phả nói rằng: mồng 10 tháng 8 là ngày sinh. 13 tháng Giêng là ngày hoá”.

Tương truyền về đời Hùng triều, ở châu Thượng Hồng, đạo Hải Dương có một người tên là Nguyễn Lương, vợ là Định Thị Tố, vốn nhà làm thầy thuốc. Thời ấy Nguyễn công đã ngoại 60 tuổi. Đính thị ngoại 50 tuổi mà chưa sinh dục. Bởi thế ông lại càng gia tâm làm phúc. Một đêm Đinh thị mộng thấy trên không có tiếng sét, trời dứt làm hai đoạn, vụt có một ngôi sao rơi vào trong mồm. Từ đó, Định thị có thai. Đến giờ Ngọ ngày mồng 10 tháng 8 năm Giáp Thìn thì sinh một người con trai, thần phong đĩnh dị thân thể trắng ngần, mắt, sáng như sao. sau lưng có 28 nốt, dưới đùi có 7 cái lông dài hơn 3 tấc. Ông Lương mừng lắm, đặt tên con là Hoằng.

Năm con 12 tuổi cho đi học. Học được mấy năm văn chương, võ nghệ của Hoằng đã hơn cả mọi người. Bầu bạn đều kính phục, xưng là thánh đồng. Năm ông Hoàng 20 tuổi thì cha mất, rồi mẹ cũng mất theo. Bấy giờ gia tài khánh kiệt. Ông Hoàng phản chí bỏ nhà đi du lịch núi sông. Ông nghe đồn ở núi Tản Viên có Sơn Thần nổi tiếng, ông liền đến thăm. Tản Viên Sơn Thánh thấy ông Hoằng văn võ toàn tài, đem lòng thân ái.

Về sau Tản Viên Sơn Thánh cử ông lên Hùng Duệ Vương, ông được phong làm “Dũng lược tướng quân”. Bấy giờ thiên hạ thái bình, quốc gia vô sự. Dũng lược tướng quân theo hộ giá vua đi chu du bốn bể. Khi tướng quân đi qua xã Cổ Viễn thấy nhân dân thuần hậu phong cảnh đáng yêu, truyền quân lính thiết lập hành cung làm nơi ngự trú. Khi vua về kinh, tướng quân ở lại xã Cổ Viễn, vì dân hưng lợi trừ hại đem nhân nghĩa mà cố kết lòng người, lấy hòa mục mà đào tạo phong tục, có công to đối với nhân dân. Bấy giờ quân Thục đến xâm lược. Tướng quân xin đem bình đánh một đạo ở châu Á. Tướng quân về hành cung ở xã Cổ Viễn mộ được 657 người, cùng 28 người làng Cổ Viễn cho làm tả hữu thú túc. Đoạn tướng quân tiến bình vào Ái châu, cùng Thục binh giao chiến. Quân Thục thua to, tướng quân chém được 6 viên tướng, giặc Thục tan. Rồi tướng quân được gia phong, Hùng lược cao huân Hoằng tướng quân đại vương, cho thực ấp ở phủ Thiên Trường, cho dân làng Cổ Viễn làm hộ nhi, được miễn sưu dịch.

Tướng quân bái mệnh, rước sắc về làng Cổ Viễn mở tiệc ăn mừng.

Chẳng bao lâu, Hùng Vương truyền ngôi cho Thục Vương, vồi cùng Tản Viên Sơn Thánh thăng hóa. Tướng quân nghe tin than rằng:

– Giang sơn triều Hùng đã về tay người khác. Vậy ta ở lại làm gì? Ngài sai thiết yến chiêu tập nhân dân phụ lão mà bảo rằng: Ta cùng nhân dân đã thành cố nghĩa, lẽ nào quên được. Nay ta định lấy chốn hành cung này làm nơi hương hoả, giao phó cho dân phụ lão nên tuân theo không được biến đối.

Nhân dân đều lạy tạ lĩnh mệnh. Bấy giờ trời đất bỗng tối rầm mưa gió kéo đến. Nhân dân nghe thấy trong không có tiếng đọc rằng:

Hữu thời quân giả hữu thời thần

Hà tất khu khu tác thể nhân

Kim triệu Hoăng công hồi ngã cảnh

Đông đăng vân lí hội quân thần.

Nghĩa là:

Có thuở làm vua có thuở thân

Hà tất khăng khăng làm thế nhân

Nay triệu Hoằng công về chốn cũ

Mây xanh thượng giới họp quân thần.

Tiếng đọc vừa dứt, thấy một ngôi sao lớn bay vào trong không, vụt chốc rồi sáng ra, thời tướng quân đã đi đâu mất, chỉ còn khăn áo ở lại mà thôi. Ngày 13 tháng Giêng, nhân dân bèn viết thần hiệu, lập miếu ở chỗ Hành cung để phụng thờ.

Lại nói, Thục Vương đã được Hùng Vương truyền ngôi cho, bèn trùng tu miếu điện ở núi Nghĩa Lĩnh để phụng sự kiệt thánh nhà Hùng, lại truy phong các tướng tá đời Hùng, bèn sắc phong tướng quân làm Hồng Liệt đại vương, truyền cho xã Cổ Viễn rước về phụng sự lâu dài mãi mãi. (Sự tích có ngọc phả và có sắc phong của vua Cảnh Hưng năm thứ 8 và sắc phong của vua Quang Trung năm thứ 5).


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

Bình luận