[Great books of the Western world-34] ISAAC NEWTON; CHRISTIAN HUYGENS


Great books of the Western world, vol.34

Isaac Newton:  Mathematical Principles of natural Philosophy; Optics

Christian Huygens: Treatise on Light

nhatbook-Great books of the Western world, vol. 34-1952

 Editor:  Robert M. Hutchins
Publisher:  Encylopedia Britannica
 Year:  1952
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


Giới thiệu bộ sách trên Wiki: <LINK>

Các tập khác trên Nhatbook: <LINK>


*

để lại phản hồi