Sự tích Mang Công, Mỹ Công, Lộ Công thời Hùng Vương


Sự tích Mang Công, Mỹ Công, Lộ Công thời Hùng Vương

Truyền thuyết dân gian người Việt


Sự tích kể rằng: ở huyện Vũ Ninh có hai ông bà họ Cao, ngoài 60 tuổi mà chưa có con giai. Ông bà vốn là người tích thiện. Một đêm sáng trăng, hai ông bà ngồi uống rượu, vụt thấy hai con rết dài 5 thước, rơi xuống trước tiệc, rồi biến mất, ông bà lấy làm lạ. Đến mai, lập đến khấn cầu giải đất, rồi nằm trước đàn ngủ mộng thấy một vị thần tướng đầu râu tóc bạc, đầu đội kim khôi, cắp hai thanh đồng xuống, báo vợ chồng ông rằng: “Nay ta vâng mệnh Thượng đế, cho nhà ngươi hai vị thanh đồng này”. Nói rồi biến mất. Bà vợ ông tự đấy thụ thai 11 tháng, đến ngày mồng 2 tháng 2 năm Giáp Thân, giờ Sửu, sinh ra một bọc hai ngài, đặt tên là “Mang công” và “Mỹ công”.

Đến năm hai ngài 11 tuối, đi học được 5 năm thì văn võ rất giỏi. Đến năm 18 tuổi thì cha mẹ hai ngài đều mất. Việc hiếu đã xong, hai ngài đi chu du thiên hạ. Khi đến phủ Quốc Oai, huyện An Sơn, động Sài Sơn, hai ngài gặp đức Lộ công bèn kết làm anh em, tình nguyện cùng đi. Khi đến núi Tản Viên, thấy thân Tản Viên có tài thông thiên triệt địa, ba ông tìm vào bái yết thần Tản Viên. Thấy ba ông tướng mạo khôi kì, thần Tân Viên coi làm thượng khách. Rồi cùng phò giúp Hùng triều Duệ Vương. Vua Duệ Vương thây ba ông có tài phong đức Mang công làm Đại phu tướng quân; đức Mỹ công làm Phó tướng quân: đức Lộ công làm Thái giám tướng quân. Bấy giờ thiên hạ thái bình, ba ông xin vua đi chu du thiên hạ. Đi đến phủ Lý Nhân, huyện Nam Xương, trang Mão Cầu, thấy phong cảnh rất đẹp. ba ông bèn lập hành cung. Đức Mang công, đức Lộ công lập hành cung ở khu Đống Ngoại, đức Mỹ công lập hành cung ở khu Đăng, khuyên dân cấy ruộng, chăn tằm, rất có công nhớn với dân.

Đến khi có giặc nhà Thục nối lên, vua Hùng Duệ Vương triệu ba ông về triều, sai đi dẹp giặc. Ba ông vâng mệnh, đi dẹp giặc Thực, rồi về triều báo tin thắng trận. Vua Duệ Vương bèn phong đức Mang công làm Câu Mang Đại vương; đức Lộ công làm Đô thiên đường bộ Đại vương, đức Mỹ công làm Câu Mỹ Đại vương.

Ba ông bèn linh sắc bái tạ vua về Đống Đặng 2 khu, mở tiệc lớn khao quân sĩ, xong việc ba ngài về cựu quán bái yết tiên tổ, thì đến ngày mồng 10 tháng 6 bỗng dưng giời đất u ám, tức thì đức Lộ công hóa, đức Mang công, đức Mỹ công thấy đức Lộ công đã hóa, bèn làm biểu tâu vua, rồi hai ngài đi đến địa phận núi Mục Tình, ngày mồng 10 tháng 8 thì hai ngài đều hóa. Khi ấy có gia thân hai khu theo hầu các ngài về nói, thì lập tức hai khu lập miếu ö hành cung thờ các ngài. Rồi dân hai khu làm biểu tâu vua Duệ Vương. Vua phong cho ba ông là Thượng đẳng Phúc thần để muôn năm phụng sự mãi mãi.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

để lại phản hồi