[Great books of the Western world-36] JOHNATHAN SWIFT, LAURENCE STERNE


Great books of the Western world, vol.36

Jonathan Swift: Gulliver’s Travles

Laurence Sterne: Tristram Shandy

nhatbook-Great books of the Western world, vol. 36-1952

 Editor:  Robert M. Hutchins
Publisher:  Encylopedia Britannica
 Year:  1952
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


Giới thiệu bộ sách trên Wiki: <LINK>

Các tập khác trên Nhatbook: <LINK>


*

để lại phản hồi