KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRIỀU NGUYỄN


Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn

nhatbook-Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn-Đỗ Bang-1998

 Tác giả:  Đỗ Bang
 Nxb:  Thuận Hóa
 Năm:  1998
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận