QUAN VÀ LẠI Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM


Quan và lại ở miền bắc Việt Nam

Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) 

Nhatbook-Quan và lại ở miền bắc Việt Nam. Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - E Poisson-2006

 Tác giả:  E. Poisson,
Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự dịch
 Nxb:  Đà Nẵng
 Năm:  2006
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Nếu có điều kiện mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>


*

Bình luận