CÁC NHÂN TỐ PHI KINH TẾ, XÃ HỘI HỌC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN


Các nhân tố phi kinh tế, xã hội học về sự phát triển

nhatbook-Các nhân tố phi kinh tế xã hội học về sự phát triển-Đặng Cảnh Khanh-1999

 Tác giả:  Đặng Cảnh Khanh
 Nxb:  Khoa Học Xã Hội
 Năm:  1999
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận