QUAN NIỆM CỦA NHO GIÁO VỀ GIÁO DỤC CON NGƯỜI


Quan niệm của Nho giáo về giáo dục con người

nhatbook-Quan niệm của Nho giáo về giáo dục con người-Nguyễn Thị Nga, Hồ Trọng Hoài-2003

 Tác giả:  Nguyễn Thị Nga,
Hồ Trọng Hoài
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2003
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận