THÀNH HOÀNG Ở VIỆT NAM VÀ SHINTO Ở NHẬT BẢN


Thành Hoàng ở Việt Nam và Shinto ở Nhật Bản

Nhatbook-Thành Hoàng ở Việt Nam và Shinto ở Nhật Bản - Một nghiên cứu só sánh-Trịnh cao Tưởng-2005

 Tác giả:  Trịnh Cao Tưởng
 Nxb:  Văn Hóa Thông Tin
 Năm:  2005
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận