KINH TẾ ASEAN VÀ KHẢ NĂNG HÒA NHẬP CỦA VIỆT NAM


Kinh tế Asean và khả năng hoà nhập của Việt Nam

nhatbook-Kinh tế Asean và khả năng hoà nhập của Việt Nam-Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Kim-1992

 Tác giả:   Lê Văn Toàn,
 Trần Hoàng Kim
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  1992
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận