LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG THÔNG THƯỜNG VÀ HIỆN ĐẠI, tập 2


Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại

Quyển 2: Hệ xung số

nhatbook-ly-thuyet-dieu-khien-thong-thuong-va-hien-dai---quyen-2-he-xung-so-Nguyễn Thương Ngô-2009

 Tác giả:  Nguyễn Thương Ngô
 Nxb:  Khoa Học Và Kỹ Thuật
 Năm:  2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận