LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG THÔNG THƯỜNG VÀ HIỆN ĐẠI, tập 4


Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại

Quyển 4: Hệ tối ưu – Hệ thích nghi

nhatbook-ly-thuyet-dieu-khien-thong-thuong-va-hien-dai---quyen-4-he-toi-uu-&-he-thich-nghi -Nguyễn Thương Ngô-2009

 Tác giả:  Nguyễn Thương Ngô
 Nxb:  Khoa Học Và Kỹ Thuật
 Năm:  2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi