ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG


Đường lối quân sự của Đảng,

là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến tranh Nhân dân ở nước ta

nhatbook-Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến tranh Nhân dân ở nước ta-Võ Nguyên Giáp-1979

 Tác giả:  Võ Nguyên Giáp
 Nxb:  Sự Thật
 Năm:  1970
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận