CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG ẤN ĐỘ THỜI KỲ CẢI CÁCH


Chính sách Ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách

nhatbook-Chính sách Ngoại thương Ấn Độ Thời kỳ cải cách-Lê Nguyễn Hương Trinh-2005

 Tác giả:  Lê Nguyễn Hương Trinh
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2005
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận