THẾ KỶ XXI: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VƯỢT TRÊN CẢ NGƯỜI NHẬT VÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC


Thế kỷ XXI: phương thức quản lý vượt trên cả người Nhật và người Trung Quốc

nhatbook-Thế kỷ XXI phương thức quản lý vượt trên cả người Nhật và người Trung Quốc-Dan Waters-1998

 Tác giả:  Dan Waters
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  1998
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận