MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỆ NẠN THAM NHŨNG…


Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng năm 2005

nhatbook-Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng năm-ĐInh Văn Minh-2006

 Tác giả:  Đinh Văn Minh
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2006
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận