XÃ HỘI TRI THỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH, XÃ HỘI VÀ NHÀ NƯỚC


Xã hội tri thức, Quản lý kinh doanh, Xã hội và Nhà nước

nhatbook-Xã hội tri thức, Quản lý kinh doanh, Xã hội và Nhà nước-Peter F. Drucker-2007

 Tác giả:  Peter F. Drucker,
 Nguyễn Quang A dịch
 Nxb: N/A
 Năm: 2007
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận