Không gian chiến lược của Việt Nam


Không gian chiến lược của Việt Nam

nhatbook-Không gian chiến lược của Việt Nam-Trần Khánh-2019

 Tác giả:  Trần Khánh
 Nxb:  Khoa học xã hội Việt Nam, số 10
 Năm:  2019
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Tóm tt: Không gian chiến lược va là phm trù, va là đối tượng nghiên cu chính ca địa chiến lược, trong đó các kế hoch tng thvkhông gian được đưa ra nhm to lp mt môi trường an ninh và phát trin bn vng cho đất mước, nht là trong quan hệ đối ngoi. Txa xưa, Vit Nam đã vn dng tư duy chiến lược để bo vvà mrng không gian sinh tn ca mình như hành động “Nam tiến”, “Đông tiến” hay “Bin tiến”, hòa hiếu, thông hiếu vi lân bang, kiên quyết chng ngoi xâm, bo vbiên cương ca Tquc… Ngày nay, ngoài vic tiếp tc các truyn thng dng nước và ginước ca cha ông, skết hp sc mnh ca dân tc vi xu thế, sc mnh ca thi đại, mrng chiu sâu chiến lược bng mca, hi nhp và tham gia tích cc vào các vn đề quc tế là nét biu hin
m
i ca tư duy chiến lược mi vkhông gian. Tuy nhiên, do sbiến đổi ca thi gian và svn động ca không gian, cũng như sgia tăng sc ép van ninh và phát trin tphía các nước ln, nht là tTrung Quc đang tri dy đòi hi phi luôn đổi mi hơn na vtư duy chiến lược.


*

Bình luận