VẤN ĐỀ GIẢM NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

nhatbook-Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay-Trần Thị Hằng-2001

 Chủ biên:  Trần Thị Hằng
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận