Lợi ích quốc gia trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi Mới


Lợi ích quốc gia trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi Mớinhatbook-Lợi ích quốc gia trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới-Trần Nam Tiến-2013

 Tác giả:  Trần Nam Tiến
 Nxb:  Tạp chí Khoa Học Xã Hội Việt Nam, số 10
 Năm:  2013
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Việc xác định lợi ích quốc gia (LIQG) trong chính sách đối ngoại được xem là một hoạt động chính trị thường xuyên của các quốc gia độc lập trên thế giới. Trong hoạt động đối ngoại hiện nay, LIQG dân tộc ngày càng được công nhận là nguyên tắc tối thượng trong chính sách đối ngoại của các nước và của Việt Nam. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ, khi triển khai chính sách đối ngoại phải luôn luôn “vì LIQG, dân tộc” và “vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”. Trên cơ sở nêu trên, bài viết tập trung nhìn lại quá trình xác định LIQG trong chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi mới (1986) cho đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011), từ đó rút ra những đặc điểm, luận giải khoa học, góp phần phác thảo một số đường nét cơ bản chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm theo đuổi LIQG trong giai đoạn mới.


*

Bình luận