Tổ chức và hoạt động của liên bang Đông Dương qua nguồn tài liệu phông Phủ Thống Đốc Nam Kỳ


Tổ chức và hoạt động của liên bang Đông Dương qua nguồn tài liệu phông Phủ Thống Đốc Nam Kỳ-Trần Nam Tiếnnhatbook-Tổ chức và hoạt động của liên bang Đông Dương qua nguồn tài liệu Phông Phủ Thống Đốc Nam Kỳ-Trần Nam Tiến

 Tác giả:  Trần Nam Tiến
 Nxb:  Tài liệu phông phủ Thống đốc Nam kỳ – Tiềm năng di sản tư liệu, Kỷ yếu Hội thảo khoa học
 Năm:  2014
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

Bình luận