Tác động phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam 1963 đến quan hệ Mỹ Ngô Đình Diệm


Tác động phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam 1963 đến quan hệ Mỹ Ngô Đình Diệmnhatbook-Tác động phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam 1963 đến quan hệ Mỹ Ngô Đình Diệm-Trần Nam Tiến-2013

 Tác giả:  Trần Nam Tiến, Huỳnh Tâm Sáng
 Nxb:  Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam 1963, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb. Phương Đông
 Năm:  2013
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


 

*

Bình luận