TRIẾT HỌC MÁC-LEENIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM


Triết học Mác – Lê nin về con người và việc xây dựng con người Việt Nam
nhatbook-Triết học Mác-Lênin về con người và việc xây dựng cn người Việt Nam- Vũ Thiện Vương-2001

 Tác giả:  Vũ Thiện Vương
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2001
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận