[Cổ học tinh hoa] Cách cư xử ở đời


[Cổ học tinh hoa]

Cách cư xử ở đời


nhatbook-Cổ học tinh hoa

Thầy Nhan Uyên,  hỏi Đức Khổng Tử:  “Hồi  này muốn  nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người  ta suốt đời không  lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?”

Đức Khổng Tử nói: “Người hỏi thể phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng như  giàu,  thế  là  biết  bằng  lòng  số  phận  không  ham mê  gì. Hèn, mà cũng muốn  như  sang,  thế  là  biết  nhún  nhường  và  có  lễ  độ. Không khỏe, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói.

Khổng Tử Tập Ngữ

GIẢI NGHĨA

Khổng Tử Tập Ngữ: sách chép những lời nói, những truyện về đức Khổng Tử.  – Khổng Tử  tên  là Khưa,  tên  tự  là Trọng Ni, người nước Lỗ, thời Xuân Thu nhà Chu, học về Lễ, Nhạc, Văn chương đời cỗ, đi nhiều nước chư hầu không được dụng bỏ về làm kinh Xuân Thu, san định các kinh Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc và dạy học trò được ba nghìn người, có bảy mươi hai người giỏi. Nước Tàu xưng làm Tổ đạo Nho.

Nhan Uyên: tên là Hồi, người nước Lỗ, thời Xuân Thu, học trò giỏi nhất của Đức Khổng Tử.

Hồi:  theo  lễ  xưa,  hầu  chuyện  những  bậc  trên,  như  vua,  cha,  thầy học, thường hay xưng tên.

Lễ độ: phép tắc mực thước.

Thận trọng: cẩn thận, trọng hậu.

LỜI BÀN

Không cần công danh phú quí thế là biết giữ thiên tước hơn là nhân tước,  không  để  ai  khinh  lờn  được,  thế  là  biết  trọng  phẩm  giá mình, không muốn đeo cái lo vào mình, thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ  trọn vẹn được mấy điều như  thế,  tưởng  thật  là một cách vui thú rất cao thượng vậy.


Nguồn: Cổ Học Tinh Hoa, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc


*

Bình luận