[Cổ học tinh hoa] Đánh dấu thuyền tìm gươm


[Cổ học tinh hoa]

Đánh dấu thuyền tìm gươm


nhatbook-Cổ học tinh hoa

Có người nước Sở đi đò qua sông. Khi ngồi đò, vô ý đánh rơi thanh gươm  xuống  sông. Anh  ta  vội  vàng  đánh  dấu  vào mạn  thuyền,  nói rằng: “Gươm ta rơi ở chỗ nầy đây”.

Lúc  thuyền  đỗ  vào  bến,  anh  ta  cứ  theo  chỗ  đánh  dấu,  lặn  xuống nước  tìm gươm. Thuyền đã đi đến bến,  chớ gươm  rơi đâu  thì vẫn ở đấy, có theo thuyền mà đi đâu? Tìm gươm như thế, chẳng khờ dại lắm ư!

Lã Thị Xuân Thu

GIẢI NGHĨA

Lã Thị Xuân Thu: Sách của Lã Bất Vi làm. Lã Bất Vi người đời nhà Tần thời Chiến quốc, trước là lái buôn to, sau làm tướng, chính là cha đẻ của Tần Thủy Hoàng. Khi  làm quyển Lã Thị Xuân Thu xong, Bất Vi đem treo ở cửa Hàm Dương, nói rằng “Ai bớt được, hay thêm được một chữ, thì thưởng cho ngàn vàng”.

Sở: một nước lớn thời Xuân Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ.

Thanh gươm:  tục xưa người  ta đi đâu  cũng hay đeo gươm để  thủ thân mà lại giữ lễ nữa.

LỜI BÀN

Thanh gươm rơi xuống sông, thì ở ngay chỗ rơi. Nếu muốn tìm thấy gươm,  tất phải  lặn ngay xuống chỗ rơi mà  tìm. Chớ sao  lại đánh dấu vào  thuyền, đợi đến  lúc  thuyền đỗ vào bến, mới  lặn xuống bến  tìm? Người tìm gươm nầy có khác nào như người đánh đàn sắt đem gắn cả ngựa lại, tưởng ngựa không di dịch được là các âm vận tự nhiên điều hòa được đúng! Than ôi! người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ biết giữ chặt một cái đã nắm chặt trong tay, chớ không hiểu nghĩa chờ “thời” là gì?


Nguồn: Cổ Học Tinh Hoa, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc


*

Bình luận