Tập san Nghiên cứu Lịch sử , Số 242+243, 1988


Tập san Nghiên cứu Lịch sử , Số 242+243, 1988

Về niên đại sách ‘Đại Việt Sử Ký Toàn Thư’

Tập san Nghiên cứu Lịch sử , Số 242+243, 1988

Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  Viện Sử Học
 Năm:  1988
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận