Advertisements

Chuyên mục: Luật học

Tam Quyen Phan Lap

Học thuyết phân chia quyền lực – Một cách tư duy về quyền lực Nhà nước

Bùi Ngọc Sơn | Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | …Việt Nam không áp dụng học thuyết phân chia quyền lực (phân quyền, tam quyền phân lập) trong tổ chức quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước ở Việt Nam được thiết kế theo […]

Advertisements