Chuyên mục: Luật học

Luật pháp là ý chí giai cấp thống trị hay lương tri chung, chúng ta đang chọn phía nào?

Advertisements

Advertisements