Thẻ: Ca dao

nhatbook-Ca dao vung mo - Ly Bien Cuong-1969

CA DAO VÙNG MỎ

  Đây chỉ là bước đầu sưu tầm qua sách báo, báo tường của tỉnh Quảng Ninh, tập trung ở một số đơn vị xí nghiệp than qua bốn năm đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.