Thẻ: Giang Trạch Dân

nhatbook-Thiên An Môn 1989

Tài liệu của CIA về Thiên An Môn 1989

Advertisements

Advertisements