Thẻ: Khái Hưng

nhatbook-Dep-Khai Hung

ĐẸP

  Cùng quan điểm với tôn chỉ trong Tự Lực Văn Đoàn, Khái Hưng đã thể hiện tiếng nói trong văn nghiệp của ông qua toàn bộ tác phẩm. Phải phân tích toàn bộ tác phẩm của ông mới nói lên được hành trình ông đi và gửi […]