Thẻ: Nguyễn Hiến Lê

nhatbook-van de dich van-Nguyen Hien Le-1957

Vấn đề dịch văn

Dịch danh văn ngoại quốc là một việc vô cùng bổ ích. Ta có thể nhờ nó mà kiếm được các áp dụng văn phạm của người một cách thông minh, khéo léo vào văn phạm của ta mà làm cho Việt ngữ phong phú thêm, tế nhị […]