Advertisements

Thẻ: Nhà Nguyễn

Nguyễn Hoàng và cuộc Nam tiến

Hồng Nhuệ (Nguyễn Khắc Xuyên) Nguyễn Hoàng sinh năm 1524, là con thứ của Nguyễn Kim. Năm 1558, sau khi hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhờ chị là Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ miền đất Thuận Quảng, ông đã đóng dinh ở […]