Thẻ: Tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử

The first official visit by the late President Ho Chi Minh to the Soviet Union in 1955

Nhìn lại quan hệ Xô – Việt 1954-1975

Advertisements

Advertisements